PRAWNE ROZWIĄZANIA PARKINGOWE Sp.z o.o.

PRAWNE ROZWIĄZANIA PARKINGOWE Sp.z o.o.

Ochrona Przestrzeni Parkingowych


Firma Prawne Rozwiązania Parkingowe jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem w całej Polsce. Oferującym usługi w zakresie utrzymania prawidłowości parkowania na parkingach prywatnych. Stawiając zawsze na pierwszym miejscu zadowolenie Klienta nie tylko chronimy jego przestrzeń parkingową przed nielegalnie parkującymi swoje pojazdy użytkownikami ale dbamy również o jego wizerunek i dobre imię. FORMA PRAWNA Spółka Prawne Rozwiązania Parkingowe, działając z upoważnienia Zarządcy nieruchomości na podstawie zawartej z nim umowy dokonuje oznakowania terenu umieszczając tablice informacyjne oraz Regulamin. Zgodnie z Regulaminem kierowca, który pozostawia pojazd w oznakowanym przez Spółkę parkingu, winien uiścić opłatę za najem miejsca, bowiem zawiera ze Spółką umowę adhezyjną, zobowiązującą go do świadczenia na rzecz pokrzywdzonych czynszu najmu. Zgodnie z art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Tym samym pozostawienie pojazdu w oznakowanym parkingu może być traktowane jako zawarcie umowy, której warunki określone są na tablicach informacyjnych oraz Regulaminie. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych, w razie odmowy zapłaty przez kierowcę, świadczenie jest dochodzone na drodze cywilnoprawnej. W przypadku zaś odmowy podania danych osobowych, Spółka kieruje do właściwej miejscowo jednostki Policji zawiadomienie o wykroczeniu z art. 121 § 2 k.w. Zgodnie z art. 121 § 2 k.w., karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny podlega, kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego, karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o którym wie, że jest płatne! Biorąc pod uwagę nakreślony stan faktyczny uznać należy, że kierowca parkujący na oznakowanym przez Spółkę terenie, nie mając zamiaru uiszczenia świadczenia na rzecz Spółki narusza powołany wyżej przepis, bowiem świadomy tego, że parkuje pojazd w miejscu płatnym, co obliguje go do uiszczenia świadczenia na rzecz Spółki, mimo wszystko parkuje pojazd w tym miejscu bez zamiaru uiszczenia świadczenia. Na brak zamiaru uiszczenia świadczenia przez sprawcę opisanego wyżej wykroczenia wskazuje fakt, iż pomimo wyraźnego oznakowania miejsca, tj. znaku zakazu parkowania oraz tablicy informacyjnej wraz z regulaminem, sprawca parkuje pojazd w tym miejscu, odmawiając następnie uiszczenia świadczenia należnego Spółce. Jest przy tym pewne, że sprawca za każdym razem wie, że świadczenie jest płatne, bowiem umiejscowienie i rozmiar tablicy informacyjnej uniemożliwia jego niedostrzeżenie. Powyższe jest zgodne z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w uzasadnieniu postanowienia z dnia 29 września 2004 r. (I KZP 21/2004; Prokuratura i Prawo - dodatek 2005/1 poz. 7). Powyższą interpretację podzielają Sądy wydając wyroki nie tylko nakazowe w sprawach z art. 121§ 2 k.w. kierowanych przez Policję z zawiadomienia Spółki. Zgodnie z obecnie obowiązującymi Regulaminami wprowadzonymi przez Spółkę, pozostawienie pojazdu na parkingu bez stosownego upoważnienia, lub wbrew zasadom określonym na tablicy, powoduje konieczność uiszczenia opłaty parkingowej za najem miejsca parkingowego w kwocie 100 zł. Opłatę należy uiścić w terminie do 7 dni. Brak płatności w terminie 7 dni powoduje konieczność uiszczenia opłaty za najem miejsca parkingowego oraz sporządzenie i wydanie dokumentacji fotograficznej wraz z pouczeniem w kwocie 300 zł. Brak dokonywania opłat stanowi podstawę do odholowania i przetrzymania pojazdu przez spółkę zgodnie z Art. 461. § 1.

Prawne Aspekty Działalności


Zgodnie z Art. 140 k.c. który stanowi pierwszą i podstawową normę określającą uprawnienia właściciela: "W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społecznogospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą". Powyższy artykuł daje podstawę spółce jako właścicelowi w świetle prawa do pobierania opłat za najem miejsca parkingowego na danym obszarze.

Tablice informacyjne przed wjazdem określają stawkę za najem miejsca parkingowego oraz zasady parkowania. Kierowcy, jak stanowi kodeks ruchu drogowego zobowiązani są do czytania znaków i informacji zamieszczonych na drogach publicznych jak i prywatnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 o drogach publicznych "Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi”. Te drogi zazwyczaj należą do prywatnych właścicieli lub zarządców. Natomiast Art. 8.2. mówi iż „oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu”

Mając na uwadze prawo własności, właściciel - dzierżawca ma prawo do rozporządzania własnością w granicach określonych w kodeksie cywilnym. Jeśli chodzi o zasady współżycia społecznego to nasze parkingi posiadają jedną stawkę od momentu zaparkowania pojazdu to 100 PLN za 24h.

Nie ma uzasadnienia, dla którego właściciele dowolnych powierzchni parkingowych mieliby biernie akceptować naruszanie przez osoby trzecie ustalonego przez nich regulaminu i zasad dotyczących korzystania z miejsc parkingowych. Opłata 100 PLN ma za zadanie odstraszać kierowców do parkowania na obiektach przez nas obsługiwanych które nie radzą sobie z nielegalnym parkowaniem.

Każdy kierowca który uchyla się od zapłaty oraz dokonuje ponownego naruszenia własności pozostawiając swój pojazd ponownie wbrew określonym zasadom, może zostać potraktowany przez spółkę dość rygorystycznie, dojdzie wtedy do odholowania pojazdu. Wszelkie informacje wtedy kierowca uzyska na pobliskiej komendzie policji.

Prawo własności i jego naruszenia jest zapisane w Art. 222 §2 kc: „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.”

Art. 344 §1 kc: „Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia.

Sposób egzekucji odholowania pojazdu opisany jest w Art. 343 §2 kc: „Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.

” Sprawę egzekucji należności za czynności odholowania nielegalnie pozostawionego pojazdu rozwiązujemy poprzez zatrzymanie auta do momentu uregulowania należności za czynności holowania. Takie prawo gwarantuje Art. 461 §1 kc: „Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).”

Podsumowując, zarządca dróg wewnętrznych jakim jest np. Prawne Rozwiązania Parkingowe jest w pełni umocowany do przeprowadzenia czynności porządkowych, czyli nałożenia opłaty za najem miejsca parkingowego lub odholowania pojazdów niestosujących się do zasad obowiązujących na danym parkingu. Powyżse reguluje umowa między właścicielem obiektu a zarządcą którym jest spółka.

Realizujemy wolę właścicieli powierzchni parkingowych, przy zachowaniu należytej staranności w celu poinformowania wszystkich zainteresowanych o obowiązujących regułach po przez umieszczenie tablic informacyjnych. Czynności odholowywania są wykonywane z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, po uprzednim otrzymaniu dyspozycji odholowania przez policję. Powyższe działania odnoszą się również do czynności nałożenia opłaty za zaparkowanie pojazdu wbrew zasadom ustalonym przez właściciela.

Każdemu kierowcy przysługuje prawo do odwołania się i w większości przypadków opłaty są anulowane. Elastyka a zarazem edukacja którą prowadzimy daje bardzo dobry rezultat, gdyż parkingi borykające się z problemami nielegalnego parkowania, w końcu mogą cieszyć się wolnymi miejscami a w przypadku sklepów czy stacji,  zwiększonymi dochodami.

Zainteresowanym jesteśmy gotowi dostarczyć w ofercie pełne rozwiązania prawne, umożliwiające przywrócenie porządku na parkingach oraz terenach prywatnych (centrach handlowych, stacjach benzynowych) tylko po wcześniejszych oględzinach danego obiektu i podpisaniu umowy współpracy.

Z poważaniem 
Zespół 
Prawne Rozwiązania Parkingowe

 

Dane firmy: Kontakt


Adres: Warszawska 40/2A40-008 Katowice

Tel: 32 355 8776

NIP: 6342839476

Adres do korespondencji


PRAWNE ROZWIĄZANIA PARKINGOWE Sp.z o.o.

Adres: Warszawska 40/2A

40-008 Katowice

Telefon: 509 418 460

Monitorowane PARKINGI


ODWOŁANIE - w temat wpisz nr. Rejestracyjny Pojazdu


 __  _  _  _   ______  _____  
| || | || | || | || /_  _// | ___|| 
| '--' || | || | || `-| |,-  | ||__  
| .--. || | \\_/ ||  | ||  | ||__  
|_|| |_|| \____//   |_||  |_____|| 
`-` `-`  `---`   `-`'  `-----`